Showing all 7 results

Vật tư công nghiệp

Màng BOPA

Vật tư công nghiệp

Màng CPP

Vật tư công nghiệp

Màng MCPP

Vật tư công nghiệp

Màng MPET

Vật tư công nghiệp

Màng OPP

Vật tư công nghiệp

Màng PE trong/ trắng sữa

Vật tư công nghiệp

Màng PET