Showing all 4 results

Vật tư công nghiệp

Màng BOPA

Vật tư công nghiệp

Màng MPET

Vật tư công nghiệp

Màng OPP

Vật tư công nghiệp

Màng PET